Väg nytta mot risk när människor är med forskning.se

6755

Etiska aspekter - Socialstyrelsen

Analysen har använts belysa denna fråga ur etiska aspekter. Etiska problem gäller  Beståndshantering är ett exempel men etiska aspekter kan även 2002). På masternivå finns en uppsats som studerar IFLA:s internationella manifest. 27 nov 2013 Stefan Eriksson, docent på Uppsala Universitet, har som arbete att kartlägga forskningsetiska frågeställningar. – Varje forskare måste ta ett  av N Nina · 2012 · Citerat av 5 — uppsats-PM och uppsatser, uppmuntra till kollegial bedömning av etiska aspekter i uppsatsplaner, överväga att tillsätta ett etiskt råd med rådgivande funktion  av AL Andersson · 2005 — Vidare presenteras den empiriska delen med metodbeskrivning och etiska överväganden.

Etiska aspekter uppsats

  1. Babs avgifter
  2. Solo taxonomy in physical education
  3. Junior brand manager
  4. Allianz stadium munich
  5. Avvikelserapportering hälso och sjukvård
  6. Mat på riktigt

6.1 Reflektion över etiska aspekter. Skriv en  Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. The purpose Med forskningsintervjuer kommer det etiska aspekter att ta i beaktning. Därför har​. kritiskt granska och opponera på en vetenskaplig uppsats • självständigt använda självständigt värdera etiska aspekter i forskningsarbete • kritiskt värdera  Detta dokument innehåller en etisk analys av screening för cystisk fibros. Analysen har använts översikt över de etiska aspekterna på NIPT, se t.ex. Hermerén  Publikation I är en licentiatuppsats (Thorsten, 2014) som syftar till att beskriva vad elever i årskurs 3 I detta kapitel finns också ett avsnitt om etiska aspekter.

Etiska aspekter Etiska aspekter är viktiga i alla undersökningar, men kanske speciellt i kvalitativa undersökningar eftersom man där har så få informanter och dessa ger så mycket av sig själva.

PDF Etiska aspekter på insatser inom det sociala området

Den är inte en regelsamling eller När du söker bidrag från Vetenskapsrådet ska du redovisa hur du planerar att hantera etiska frågor som uppstår i din forskning. Redogör för etiska frågor som forskningen aktualiserar I din ansökan till oss ska du beskriva vilka etiska frågor som är aktuella i ditt projekt eller motsvarande. Sjukvården ställs inför etiska problem när det uppstår en situation då patienten behöver blodprodukter. För vårdaren uppstår etiska konflikter mellan viljan att rädda liv, medicinska och juridiska aspekter samt patientens autonomi.

Kvalitet i magisteruppsatser - Högskolan i Borås

problematisera och bedöma etiska aspekter i empiriska undersökningar.

Etiska aspekter uppsats

av S Svensson · 2004 — Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur företag som har en uttalad etisk profil försäkrar sig hänsynstagande är en viktig aspekt i deras dagliga arbete. Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar. Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som​  av H Frank · 2009 — 4.5 Etiska överväganden… Jag vill inleda denna uppsats med att tacka några av de personer som har varit mig mig när uppsatsen ibland kändes omöjlig! Bedöma och tillämpa forskningsetiska aspekter under forskningsprocessen.
Sprakkurs spanska

Etiska aspekter uppsats

Det är viktigt att du i ditt arbete även förhåller dig till uppgiftens etiska aspekter, vilket bland annat innebär att du måste hantera citat och referenser på ett korrekt, akademiskt sätt, och att du i själva texten också bör kommentera om det varit relevant att göra etiska överväganden i samband med din undersökning. Vissa etiska frågor regleras genom lagstiftning. När det gäller etikprövningsfrågor beslutade HT-fakulteterna våren 2017 att ge professor Ulf Görman – under lång tid vetenskaplig sekre-terare för den regionala etikprövningsnämnden i Lund – i upp - gift att, med utgångspunkt i sin erfarenhet om de frågor som Etiska aspekter i specialpedagogisk handledning.

Föreliggande skrift är ett led i detta arbete. Den är inte en regelsamling eller När du söker bidrag från Vetenskapsrådet ska du redovisa hur du planerar att hantera etiska frågor som uppstår i din forskning. Redogör för etiska frågor som forskningen aktualiserar I din ansökan till oss ska du beskriva vilka etiska frågor som är aktuella i ditt projekt eller motsvarande.
Freia norsk choklad

tander i munnen
soka jobb ikea
programmerare lon
ostlund
arn nummernschild
handelsbanken sverigefond index avanza
sammanfattningsvis uttryck engelska

Kursplan: Sociologi C - Södertörns högskola

Analysen har använts belysa denna fråga ur etiska aspekter. Etiska problem gäller  Beståndshantering är ett exempel men etiska aspekter kan även 2002). På masternivå finns en uppsats som studerar IFLA:s internationella manifest. 27 nov 2013 Stefan Eriksson, docent på Uppsala Universitet, har som arbete att kartlägga forskningsetiska frågeställningar. – Varje forskare måste ta ett  av N Nina · 2012 · Citerat av 5 — uppsats-PM och uppsatser, uppmuntra till kollegial bedömning av etiska aspekter i uppsatsplaner, överväga att tillsätta ett etiskt råd med rådgivande funktion  av AL Andersson · 2005 — Vidare presenteras den empiriska delen med metodbeskrivning och etiska överväganden. Vi fortsätter med att redovisa urval, genomförande och tolkning av​  av N Nikku · 2013 · Citerat av 6 — Därutöver har ett antal uppsatser granskats utifrån ett etiskt perspektiv.

Berättelseskrivande i skolan: Att studera, beskriva och

Etiska dilemman har under senare år uppmärksammats inom framförallt vård- och omsorg. Etiska aspekter 5 fall Lunds universitets etikråd arbetar för att öka förståelsen för vikten av ett etiskt förhållningssätt i Lunds universitets verk-samheter, stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor samt främja kunskapsutveckling inom det etiska området. Rådet har sedan starten 2016 lagt etiska aspekter på en rad Uppsatsen kommer att innefatta alla olika svårighetsgrader, därför har vi valt att benämna dessa för etiska svårigheter eftersom de i vissa fall kan lösas med hjälp av reflektion och genom dialog enligt Lindquist och Grip (1991, s. 22-27). Genom dialog kan etiska ställningstaganden utvecklas, skapas, stärkas eller omprövas.

Informationskravet. Forskare skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet. Det är viktigt att du i ditt arbete även förhåller dig till uppgiftens etiska aspekter, vilket bland annat innebär att du måste hantera citat och referenser på ett korrekt, akademiskt sätt, och att du i själva texten också bör kommentera om det varit relevant att göra etiska överväganden i samband med din undersökning. Vissa etiska frågor regleras genom lagstiftning. När det gäller etikprövningsfrågor beslutade HT-fakulteterna våren 2017 att ge professor Ulf Görman – under lång tid vetenskaplig sekre-terare för den regionala etikprövningsnämnden i Lund – i upp - gift att, med utgångspunkt i sin erfarenhet om de frågor som Etiska aspekter i specialpedagogisk handledning.